Những gì được bao gồm trong một trích dẫn xây dựng?